ขุดร่องเพื่อให้หินคลุก บริเวณรอยต่อไม่ล้นออกมา

ขุดร่องเพื่อให้หินคลุก บริเวณรอยต่อไม่ล้นออกมา

ขุดร่องเพื่อให้หินคลุก บริเวณรอยต่อไม่ล้นออกมา

ขุดร่องเพื่อให้หินคลุก บริเวณรอยต่อไม่ล้นออกมา